dimecres, 31 d’octubre del 2012

TEMA 3. LES CASERES DEL TRESOR

Article de Jordi Adell.
1.      Definició de les caseres del tresor
Una casera del tresor és una activitat didàctica que consisteix en una sèrie de preguntes que formula el professor i que proporciona conjuntament amb unes direccions de pàgines webs per consultar. Aquestes pàgines serveixen per contestar concretament al que es demana en les diferents qüestions plantejades. A continuació, depenent de l’edat i de les habilitats dels alumnes, es planteja una pregunta final que engloba tot el tema i que no pot ser resposta directament amb la informació recollida a les pàgines, sinó que ha d’ésser contestada després d’integrar, analitzar i realitzar determinades inferències de la informació global sobre el tema tractat.
2.      Objectius de les caseres del tresor
L’objectiu principal és posar en marxa determinades habilitats i processos en relació a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TICS) i el tractament de la informació mitjançant la eina d’internet.
Altres objectius:
Luzón fa referència als aspectes positius de les caseres del tresor destacant tres punts:
a)      Afavoreixen l’aprenentatge de conceptes teòrics sobre un tema concret.
b)      Despleguen certes habilitats en relació a cercar informació per la xarxa.
c)      Enriqueixen les pròpies habilitats lectores i comprensives dels textos.

3.      Com dissenyar caseres dels tresors.
Els passos  o estratègies que hem de seguir per a dissenyar una casera del tresor serien:
1.      Selecció del tema i dels objectiu didàctics. Serveix per millorar algun aspecte de la nostra docència amb el qual no estem massa convençuts i així donar la possibilitat als alumnes per ampliar la informació i treballar-la com utilitzar Internet com un recurs més a l’aula.
2.      Preparació del material de treball i estructuració:
2.1. Introducció. Descripció de la feina i instruccions.
2.2 Preguntes. Les preguntes han de seguir un ordre. Pels alumnes més joves hauríem de facilitar el que poguessin trobar, copiar i pegar les respostes exactes a les preguntes. I pels alumnes més grossos activitats més complexes que requereixin anàlisi, reflexió, inferències, etc...
2.3 Recursos. Al igual que els materials també hem d’ordenar o fer un llistat de les pàgines a consultar.
Es poden fer servir buscadors especialitzats o genèrics. També es poden utilitzar les caseres d’altres professionals adaptant-les a les nostres activitats.
2.4 La gran pregunta. I per últim la formulació d’una pregunta global que no es troba directament a la informació, sinó que requereix com una síntesi de la informació recollida i de reflexionar per extreure la informació implícita del text. També pot incloure valoració personal per treballar normes, valors i actituds.
3. Formació de grups.
La realització dels grups potser heterogènia. Podrien fer grups d’infants que tinguin més experiències amb les noves tecnologies amb d’altres que tinguin menys.
4.      Avaluació.
L’avaluació anirà en funció del resultat . Encara i així hi ha aspectes que formarien part del procés que també són importants i s’han de tenir en compte: quines tàctiques han fet servir per trobar determinades informacions, creativitat i l’aplicació que fan de les eines informàtiques.

diumenge, 28 d’octubre del 2012

Taller de so II. Audacity

Aquest segon dia ja estava instal·lat l'audacity a classe i encara així en el meu cas concret, en un principi no em funcionaven ni els auriculars ni tampoc el programa. Algunes de les raons principals crec que varen ser: No sé si vaig connectar correctament els auriculars i en segon per aquesta qüestió conseqüentment no dectectava evidentment res de so en el programa.

Malgrat les dificultats, i per tant l'angoixa que creen quan veus que no pots seguir la classe pas a pas perquè la tecnologia no funciona pel motiu que sigui, tècnic o per desconeixement de l'eina, sempre hi ha alguna solució per a tot en aquesta vida.

Al cap d'una estona va arribar el nostre company de grup i va començar a provar de canviar els micròfons de moltes maneres i fer mil proves de so fins que va funcionar.

El que m'he adonat realitzant aqueste classe pràctiques tant de so com d'imatge és que un ha d'afrontar les noves tecnologies com un repte i amb molta paciència i per una altra banda amb decisió i molta curiositat com els nens que en un futur tindrem davant. Amb això que vull dir, en definitiva, que realment has de saber improvisar i provar constantment fins que arribis a la fita, que no t'has de quedar bloquejat a la primera de canvi, ja que les coses acaben sortint.


El que puc dir és que malgrat tot les dificultats si que vaig entendre el funcionament de l'audacity que vaig posar en marxa després a casa per realitzar la pràctica finalment.
El resultat va ser que vaig gaudir molt gravant la meva poesia i la combinació que vaig fer amb la música elegida.

Espero en breu poder penjar la meva  pràctica per mostrar al bloc la feina feta.

diumenge, 21 d’octubre del 2012

Tema 2. LES TICS A L'ÀMBIT EDUCATIUQüestions per a reflexionar:

1. És suficient el que diu la normativa?
2. Realment s’està aplicant a l’escola? 


Després de llegir tota la normativa vigent a la L.O.E, potser si que és cert que les TICS estan contemplades i el seu ús com a eines de comunicació i expressió, i formen part del nostre entorn i s'han de conèixer i saber usar adequadament tenint en compte la realitat que ens envolta.

Encara i així potser no concreta la seva utilització, perquè com havíem comentat a classe,les TICS formen part de la vida dels infants des que neixen. Per tant l'aproximació a aquestes ja la fan de forma diària, l'ús vindria des de la meva visió determinat per  la necessitat ,com hem vingut tractant fins ara, sobre saber fer front a la quantitat d'informació que estem exposats i saber manejar-la i dirigir-la de forma apropiada per treure el màxim benefici.


Si que és cert que la normativa no comtempla altres aspectes com és els recursos dels centres per dur endavant aquestes metodologies i la formació del professorat. En definitiva el cost a nivell de recursos personals, tècnics, econòmics i de temps que són factors essencials que també influeixen a l'hora de fer servir les noves tecnologies.

La segona qüestió que fa referència a si s'està aplicant a les escoles o no, penso que dependrà molt del centre i de la filosofia d'aquest. Amb això no vull dir que no hagi escoles que no disposin de noves tecnologies i no les facin servir, però dependrà de la importància que els otorguin, també afectarà a com usen i quin profit es treuen d'aquestes.

Encara i aquest incís si que és cert que des de la meva experiència puc dir que als centres que hem anat a fer treballs durant el transcurs de la carrera, si que he pogut comprovar que fan ús de pissares digitals, ordinadors per a cada nen a primària per realitzar determinades tasques d'algunes assignatures, racons a infantil on fan servir l'ordinador,etc...
Així que per concloure podríem dir que si que la normativa s'està aplicant, encara que si que podria ser que es necessitès un determinat temps perquè aquest canvi s'acabi de consolidar a la majoria dels centres.

Taller d'imatge i só 1- Audacity


Avui hem començat un nou taller que consistia en realitzar una pràctica de so mitjançant l'audacity, un editor de so multipistes.

En un principi hem fet la prova de descarregar el programa ja que no hi era als ordinadors, però  ha estat impossible.

 Realment hem comprovat com deia Area al seu article una de les ombres de les TIC que consistia en  la dependència de la nostra societat cap aquestes, es a dir, en el moment que han fallat ens hem vist agafats per complet que no podíem exercir ni continuar amb facilitat amb la nostra tasca encomanada.

Encara i així hem tingut la sort que alguna de les nostre companyes duien els seus portàtils, i per tant, han pogut baixar-se el programa i començar part de la nostra pràctica inicial preparada.

Amb aquesta pràctica ens hem pogut adonar que la integració de les TIC  en el món educatiu és un tema que requereix molt de temps d'inversió: primerament en recursos personals que revisin els equips pel seu correcte funcionamen,  segona que els actualitzin a nivells de recursos informàtics i programes i tercera econòmics com vàrem veure a l'article de Pere Marqués avantatges i incovenients de les TIC en els centres.

Malgrat les dificultats la classe va tirar endavant i vàrem poder comprobar el funcionament de l'audacity a grans trets, almenys, com importar la música i veure quina música ens havia penjat la professora.

De totes maneres realitzarem una segona sessió on podrem practicar, una vegada que s'hagin descarregat  l'audacity a tots els ordinadors de l'aula d'informàtica, concretament, quins efectes es poden realitzar sobre una gravació que hem de fer de veu i la música que li posarem.

dimecres, 10 d’octubre del 2012

Pràctica 2 d'imatgeEl segon taller d'imatge ha estat una continuació del primer amb l'única diferència  que ja no treballaven sobre la nostra imatge directament, sinó que havíem d'agafar una altra i penjar les nostres cares o cossos a les imatges escollides.

En un principi quan vaig començar la pràctica anava un poc desorientada, perquè havia alguns passos de la pràctica de la setmana anterior que no me'n recordava molt bé.

Una vegada que comences a practicar i saps manejar els quatre elements bàsics em va resultar una activitat molt entretinguda i divertida.

De totes maneres m'adono que són eines que has d'anar provant i assatjant contínuament per poder tenir més destressa ja que si no segueixes utilitzant-les és molt senzill, almenys en el meu cas personal, que s'oblidi amb facilitat.

Espero poder continuar investigant i ampliant els meus coneixements sobre aquests recursos perquè de segur que em seran molt útils de cara al nostre futur professional i segur qui sap per altres qüestions de la meva vida personal.


diumenge, 7 d’octubre del 2012

Tema 1: Societat de la informació, tecnologies digitals i educació


L'autor d'aquest article, M. Area Moreïra proposa que tant les noves tecnologies com la ciència estan provocant que l'educació no sigui només necessària per a nens i joves, sinó també per a tots els ciutadans en general com vectors clau d'úna nova  etapa econòmica, cultural, política i social.


Els discursos sobre la societat informacional


Ens parla d'una "Tercera Revolució Industrial" deguda a les noves formes de d'estructurar la informació i amb el consum de tipus terciari que ha transformat l'economia, les formes de vida i de relació i culturals dels ciutadans en general.
Destaquen una <<relació simbiótica>> entre societat i tecnologia, el que vol dir que determinades societats influeixen en el tipus de tecnologia predominant i a l'inrevés que determinades tecnologies configuren un tipus de societat o una altra.A part de les noves tecnologies, hi han d'altres factors tant importants, i fins i tot  anteriors a aquestes que d'alguna manera han provocat aquests canvis profunds a nivell económic, social, etc.. com serien: la globlalització, la ideologia neoliberal, la migració, la superpoblació,etc...
Per tant, les noves tecnologies no són la conseqüència de la globalització, sinó que aquestes últimes actuen com acceleradors en última instància.


Echevarria presenta diferents perspectives sobre el paper de les noves tecnologies, podem trobar quatre grans discursos:

1.Discurs mercantilista. Divulgat pel sector industrial amb el sector de la nova economia (empreses de software, telecomunicacions, banca, industria d’oci... Es suporta en els principis econòmics neoliberals de manera que les regles del mercat són les que guiaran el creixement i desenvolupament de la societat de la informació. Això suposarà un major benestar i més felicitat pels individus.

2.Discurs crític-polític. Defensa de les noves tecnologies digitals deuen estar al servei del desenvolupament social i humà i no controlat pels interessos de les grans corporacions industrials del món capitalista. Moviment antiglobalització o globalització alternativa.

3.Discurs tecnocentrista. Les noves tecnologies es converteixen en el centre del canvi social i cultural. És un plantejament que toca la mitificació de la tecnologia digital davant de la creença que la mateixa ens portarà cap a una societat més avançada i perfecta que l’actual. Construcció de nous models experimentals de comunicació i interacció humanes. “Determinisme tecnològic”

4.Discurs apocalíptic. Fi dels ideals de la modernitat i del model il·lustrat. Elevació de la tecnologia digital, supeditant la cultura als interessos tecnocràtics.

A continuació l'article exposa els punts forts i febles de les noves tecnologies:


La cara amable

- Faciliten els intercanvis comunicatius entre persones de diferents àmbits geogràfics.
Major qualitat dels serveis.
- Naixement de noves organització i llocs de treball relacionats amb les telecomunicacions. 
- Permet experimentar nous modes d’organització i participació ciutadana més enllà de l’àmbit dels estats tradicionals en tots els nivells o àmbits: associacions, col·lectius, etc..

Les tecnologies tenen les seves ombres

- Dificulten la distribució equitativa de la riquesa material.
- Els avanços científics i tecnològics són una amenaça  per l'espècie humana en general i el planeta. Si no hi ha un control d'aquests poden provocar ruptura d'identitat i sentit a la nostra existència.
Dependència de la societat cap a les nove tecnologies.
-     - Pèrdua de la varietat o diversitat cultural.
-     - Desigualtats culturals i econòmiques.
      - Exclusió d’aquells grups sense potencial de consum.
-     -Pèrdua de privacitat i l’increment del control sobre individus i col·lectius.

      Problemes educatius generats per la omnipresència de les noves tecnologies.


1. Per una part ens trobem la necessitat d'una alfabetització digital per contrarrestar el no quedar exclosos de la societat de la informació.
2. Per una altra banda es destaca la quantitat d'informació que es rep avui en dia que no és equivalent a fer un tractament correcte d'aquesta.
En conclusió el nou repte de l'educació formal serà que l'alumne sàpiga buscar, seleccionar i analitzar la informació a la qual exposat.

A aixó aniria afegit la presentació de les noves formes tecnològiques, en les quals s'han d'anar lligant unes informacions amb d'altres. 
Aparició i noves formes i estructures laborals que donen com a resultat un altre funcionament d'intercanvi d'informació.
Per últim els sistemes educatius encara no estan adaptats a les noves tecnologies, utilitzant encara models de transmissió cultural tradicionals.

Els reptes de l'educació davant les noves tecnologies digitals

  • Un dels principals objectius de l'educació seria la inclusió de les noves tecnologies dins els centres educatius com a recurs essencial dels processos d'ensenyança-aprenentatge.
  • A continuació altres canvis seria en el rol que hauria d'adjudicar-se als dos agents implicats en aquests processos. Per una part l'estudiant hauria d'ésser el protagonista del seu aprenentatge i el tutor l'encarregat de transmetre els coneixements, el guia del seu aprenentatge.
  •  Un altre a tenir en compte seria la meta educativa: fer dels estudiants usuaris crítics  de les noves tecnologies i de la cultura que els envolta. Hauríem de desenvolupar coneixements i habilitats al igual que valors i actituds envers les noves tecnologies, i utilitzar-les no només com a eines de consum sinó comunicació amb altres éssers humans.
  • La teleformació: L’increment quantitatiu de les necessitats formatives està reclamant  la creació de noves xarxes i formes d’accés a l’ensenyança. Les noves tecnologies digitals són les estratègies més emprades: Comunitats virtuals d’aprenentatge.
  • La formació ocupacional també ha de contemplar aquesta realitat tecnològica en els seus plans i processos formatius.
  • Per últim l'educació no formal és la primera alternativa pedagógica per atendre aquells sectors que estan fora del sistema escolar. I així que aquests puguin participar en les noves xarxes de comunicació.

  1. Reflexió personal sobre l'article:
Per començar destacaria que és cert que les noves tecnologies han portat progrés i han facilitat molt les comunicacions entre les diferents parts del món. Avui en dia és possible comunicar-se amb diferents parts del món amb molta rapidesa i accedir a una quantitat d'informació que potser mai hauríem imaginat. Ens permeten fer tot tipus de transaccions quasi sense mouren's de casa en moltes ocasions i com assenyalava l'autor possibiliten nous llocs de treball i de distribució d'aquest.


Personalment, em plantejo fins a quin punt la nostra civilització està adaptada o no a la nova era de la digitalització. Perquè en plantejo això?, per la senzilla raó de què la tecnologia avança a passos engegantits i no crec que la societat en general, exceptuant les generacions nascudes ara, estigui realment adaptada a tota aquesta nova revolució. El que crea, com comenta l'autor de l'article, són desigualtats marcades  i desavantatges fins i tot per la gent que pot tenir certa formació acadèmica, encara i així, si no estàs molt a dia és fàcil que et quedis endarrerit en qüestió d'un interval de temps curt degut al mercat competitiu i consumista en el qual ens trobem immersos. 


Per altra banda trobo interessant comentar que la tecnologia a l'igual que la ciència hauríem d'estar al servei dels ciutadans i de la societat. Nosaltres com a usuaris hauríem de tenir criteri i poder incidir en el progrés d'aquestes per a un ús correcte i profitòs. No en canvi per un ús perjudicial per al medi ambient i la humanitat com passa actualment (guerres, contaminació, pobresa,etc...)

Tenint en compte que totes les coses d'aquest món tenen dues cares d'una mateixa moneda, sí que és cert que a nivell educatiu com a futurs mestres hauríem de treure el màxim profit de totes aquestes nous avanços. Sempre com diu l'autor amb una actitud crítica i enfocant des de noves perspectives l'utilització d'aquestes eines. Són eines que es poden emprar no només com a consumidors de determinats productes, sinó com a fonts d'informació d'on poder extreure i analitzar la informació que ens arriba amb una actitud oberta i reflexiva sobre el que succeeix al nostre voltant, com una manera de mirar a altres mons i cultures, respectant i observant que ens poden aportar.


En conclusió crec que si sabem enfocar bé i ser responsables amb la utilització dels diferents avanços tecnològics des de l'escola podrem aconseguir millorar el nostre futur i les nostres relacions.